ارتباط با ما

   شماره موبایل

09174240624 و 09175572949

   شماره تلفن

07136242983

   ایمیل

khalijf299@gmail.com

   اینستاگرام

Tashrifat_khalij_fars

   آدرس دفتر

شیراز-بلوارصنایع-صدمتر جلوتر از شهرک آرین- تشریفات مجالس خلیج فارس