میوه

یکی از سرویس های پذیرایی خدمات مجالس خلیج فارس ارائه میوه در طول برگزاری مراسم می باشد.