سالاد و اردور

سالادهای متنوع تشریفات مجلس خلیج فارس با رنگ و تنوع خود زیبایی و طعم متفاوتی را به میز شام می بخشد. سالادهایی از قبیل: سالاد کاهو، سااد فصل، سالاد ماکارونی، سالاد سزار و ...